TextBody
Trang chủ

Tài trợ

Các căn cứ pháp lý của Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò Người cao tuổi Việt Nam. Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi Việt Nam (FCPE) được thành lập theo quyết định:

Ngày 21/9/2006 tại quyết định số 1256/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ và lấy tên: Quỹ Chăm sóc người cao tuổi Việt Nam, trực thuộc Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Ngày 23/11/2009 Quốc hội khóa XII thông qua Luật Người cao tuổi tại điều 7 quy định tên Quỹ là: Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi;

Ngày 17/03/2021 Bộ trưởng Bộ nội vụ ban hành quyết định 385/QĐ –BNV kèm theo Điều Lệ hoạt động của Quỹ và đổi tên Quỹ Chăm sóc Người cao tuổi Việt Nam thành Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò Người cao tuổi Việt Nam (FCPE). Cơ quan sáng lập là Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi Việt Nam (FCPE) được thành lập theo quyết định:

Ngày 21/9/2006 tại quyết định số 1256/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ và lấy tên: Quỹ Chăm sóc người cao tuổi Việt Nam, trực thuộc Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam;

Ngày 23/11/2009 Quốc hội khóa XII thông qua Luật Người cao tuổi tại điều 7 quy định tên Quỹ là: Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi;

Ngày 17/03/2021 Bộ trưởng Bộ nội vụ ban hành quyết định 385/QĐ –BNV kèm theo Điều Lệ hoạt động của Quỹ và đổi tên Quỹ Chăm sóc Người cao tuổi Việt Nam thành Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò Người cao tuổi Việt Nam (FCPE). Cơ quan sáng lập là Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

 

Hotline Zalo mess
back-on-top