TextBody

Về chúng tôi

Nhiệm vụ của quỹ FCPE

Lịch sử hình thành

Hội đồng quản lý quỹ FCPE

Sơ đồ tổ chức

FCPE có thể hỗ trợ các vấn đề?

Hình ảnh hoạt động thiện nguyện

Về chúng tôi

Ngày 23/11/2009, Quốc hội khóa XII thông qua Luật Người cao tuổi tại điều 7 quy định tên Quỹ là: Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi;

Ngày 17/03/2021 Bộ trưởng Bộ nội vụ ban hành quyết định 385/QĐ –BNV kèm theo Điều Lệ hoạt động của Quỹ và đổi tên Quỹ Chăm sóc Người cao tuổi Việt Nam thành Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò Người cao tuổi Việt Nam (FCPE). Cơ quan sáng lập là Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Nhiệm vụ của quỹ FCPE

GIÚP ĐỠ, CHĂM SÓC CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG NGƯỜI CAO TUỔI
Chức năng, nhiệm vụ: 
Vận động tiếp nhận các nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc, cải thiện đời sống và phát huy vai trò của Người cao tuổi là công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ.
Chăm sóc Người cao tuổi: Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hoá dân số và sẽ phải đối mặt với những thách thức của tình trạng này. Vấn đề chăm lo sức khoẻ cho Người cao tuổi là một vấn đề quan trọng vì Người cao tuổi ngày nay đang mắc nhiều bệnh hơn, tình trạng khoẻ mạnh thực sự thấp hơn, điều kiện chăm sóc y tế, dinh dưỡng, tinh thần…đều chưa đáp ứng được nhu cầu. Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò Người cao tuổi có nhiệm vụ kêu gọi, vận động các nguồn lực xã hội để góp phần nâng cao điều kiện chăm sóc cho Người cao tuổi Việt Nam để góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của nhà nước.
Phát huy vai trò Người cao tuổi: Người cao tuổi là vốn quý của đất nước vì vậy rất cần gìn giữ, phát huy và trao truyền những tinh hoa cho thế hệ sau. Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò Người cao tuổi có nhiệm vụ xây dựng, phát triển các hoạt động, chương trình phù hợp để tạo điều kiện phát huy vốn sống, tri thức và kinh nghiệm, vai trò của Người cao tuổi.

Lịch sử hình thành

Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi Việt Nam (FCPE) được thành lập theo quyết định:

- Ngày 21/9/2006 tại quyết định số 1256/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ và lấy tên: Quỹ Chăm sóc người cao tuổi Việt Nam, trực thuộc Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam;

- Ngày 23/11/2009 Quốc hội khóa XII thông qua Luật Người cao tuổi tại điều 7 quy định tên Quỹ là: Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi;

- Ngày 17/03/2021 Bộ trưởng Bộ nội vụ ban hành quyết định 385/QĐ –BNV kèm theo Điều Lệ hoạt động của Quỹ và đổi tên Quỹ Chăm sóc Người cao tuổi Việt Nam thành Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò Người cao tuổi Việt Nam (FCPE). Cơ quan sáng lập là Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Hội đồng quản lý quỹ FCPE

Hội đồng quản lý quỹ FCPE

Hội đồng quản lý quỹ là bộ phận cấp cao nhất trong quỹ FCPE chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động của quỹ FCPE.

FCPE có thể hỗ trợ các vấn đề?

FCPE và mạng lưới cộng đồng của FCPE có thể hỗ trợ, cứu trợ, giúp đỡ, chăm sóc cải thiện đời sống vật chất, đời sống tinh thần, chăm sức khỏe người cao tuổi. Mặt khác FCPE cũng kiến tạo các cơ hội để phát huy tối đa vai trò của Người cao tuổi đối với cộng đồng, tham gia hỗ trợ kết nối cộng đồng người cao tuổi trên toàn cầu.

Hình ảnh hoạt động thiện nguyện

FCPE là nơi hội tụ những tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng sẻ chia cho cộng đồng với truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. Mỗi hình ảnh là một ký ức đẹp để tôn vinh hoạt động thiện nguyện của cộng đồng FCPE.

Hình ảnh hoạt động thiện nguyện
Hình ảnh hoạt động thiện nguyện
Hình ảnh hoạt động thiện nguyện
Hình ảnh hoạt động thiện nguyện
Hotline Zalo mess
back-on-top