TextBody

FCPE là gì?

Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò Người cao tuổi Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ FCPE) là quỹ xã hội, từ thiện nhằm mục đích vận động các nguồn lực trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc, cải thiện đời sống và phát huy vai trò của người cao tuổi là công dân Việt Nam, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của nước ta.

Tìm hiểu thêm

Sự kiện

Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò Người cao tuổi Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ FCPE) là quỹ xã hội, từ thiện nhằm mục đích vận động các nguồn lực trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc, cải thiện đời sống và phát huy vai trò của người cao tuổi là công dân Việt Nam, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của nước ta.

Tìm hiểu thêm

Thành viên

Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò Người cao tuổi Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ FCPE) là quỹ xã hội, từ thiện nhằm mục đích vận động các nguồn lực trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc, cải thiện đời sống và phát huy vai trò của người cao tuổi là công dân Việt Nam, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của nước ta.

Vinh danh

Vinh danh

Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò Người cao tuổi Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ FCPE) là quỹ xã hội, từ thiện nhằm mục đích vận động các nguồn lực trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc, cải thiện đời sống và phát huy vai trò của người cao tuổi là công dân Việt Nam, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của nước ta.

Tìm hiểu thêm

Đối tác

Hotline Zalo mess
back-on-top